Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 17 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.radosna17oswiecim.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2021.02.05 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu;
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • podświetlane linki;
 • skróty klawiszowe:
  • TAB – przejście do kolejnego elementu;
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05.

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola Urszulę Jakubowską.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Urszula Jakubowska

e-mail: mp17@eduoswiecim.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338431102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 1 główne i 3 boczne. Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy dojazdowej drodze osiedlowej. W celu wejścia do budynku należy pokonać 6 stopni schodów. Po lewej stronie drzwi, na wysokości 150 cm znajduje się dzwonek. Do biura dyrektora bezpośrednio prowadzi wejście poboczne. Przedszkole nie posiada windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Do biura dyrektora można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się drogą elektroniczną. Szczegóły już wkrótce.

Poniżej przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 0050.25. 2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2021r.

L.p.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin  postępowania uzupełniającego
1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.od 01 marca 2021r.
godz. 8.00
do 08 marca 2021r.
godz. 13.00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15 marca 2021r.
godz. 8.00
do 26 marca 2021r.
godz. 13.00
od 24 maja 2021r.
godz. 8.00
do 26 maja 2021r.
godz. 13.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 29 marca 2021r.
do 16 kwietnia 2021r.
godz. 13.00
od 28 maja 2021r.
do 08 czerwca 2021r.
godz. 13.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.21 kwietnia 2021r. 
godz. 12.00
11 czerwca 2021r.
godz. 12.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 21 kwietnia 2021r.
godz. 12.00
do 23 kwietnia 2021r.
godz. 13.00
od 11 czerwca 2021r.
godz. 12.00
do 15 czerwca 2021r. godz. 13.00
 6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.26 kwietnia 2021r. godz. 12.0016 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Zapraszamy!

„Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”

Nasze przedszkole, we współpracy z oświęcimską Policją wzięło udział w projekcie pod nazwą „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”. Akcja miała na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia. Przedszkolaki otrzymały kartki edukacyjne, na których umieściły rysunki, a następnie przekazały je swoim babciom i dziadkom.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia i bezpieczeństwa na co dzień!

Międzyprzedszkolny przegląd piosenki patriotycznej pt.: ,,Jestem Polką i Polakiem”

W listopadzie br. nasze przedszkole było organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej pt.: „Jestem Polką i Polakiem”, którego celem była m.in.  popularyzacja piosenek patriotycznych, rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci.

W przeglądzie wzięły udział dzieci reprezentujące Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu, Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu oraz Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19, przegląd nie mógł odbyć się w tradycyjnej formule. Uczestnicy nadesłali materiał audio-wideo na adres Organizatora.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu. Składamy również serdeczne podziękowania dla nauczycieli za trud włożony w przygotowanie, dobór repertuaru oraz oryginalność interpretacji.

Do grup biorących udział w przeglądzie już niebawem trafią pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz słodkie upominki.

Dziękujemy!

Grupa wokalno – instrumentalna z Miejskiego Przedszkola nr 7 w utworze pt.: „Lecą liście – listopadowa piosenka”.

Grupa wokalno – instrumentalna z Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu w utworze pt.: „Szara piechota”.

Grupa wokalna z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu w utworze pt.: „To jest mój kraj”.

Grupa wokalna z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu w utworze pt.: „Urodziny Ojczyzny”.